... USNESENÍ OÚ obce Hluboká 01 / 2012 ...

Ze zasedáni zastupitelstva obce Hluboká, konaného dne 24. 02. 2012, v 18:00 hodin, v zasedací místností obecního úřadu.

« zpět

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • 1/1 zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání

  • 2/1 rozsah oprav Společenského sálu v Hluboké

  • 3/1 návrh oslav 70 let založení sboru hasičů v Hluboké

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • 4/1 uzavření dohody o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba s městem Chrudim

  • 5/1 předání spisů na město Luže ve věci žádosti Ing. Skalického a zastupování obce Hluboká, nebo obecního úřadu Hluboká v této záležitosti JUDr. Františkem Hanákem

  • 6/1 prodej užívaného obecního pozemku Blahomír Bureš Hluboká 85, dle geometrického plánu č. 157 –6/2012 ze dne 23. 01. 2012 byl byl z pozemkové par. č. 227/9 oddělen díl a) o výměře 22 m2 a z pozemkové par. č. 227/11 oddělen díl b) o výměře 34 m2 za odhadní cenu pozemku a náklady spojené s prodejem.

  • 7/1 odměny členům zastupitelstva jsou vypláceny podle zákona, ale příspěvek na počet obyvatel je počítán na 200 obyvatel

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

  • 8/1 finanční příspěvek Spolku včelařů Litomyšl

Zasedání ukončeno ve 20:00 hodin.

starosta obce místostarosta
Václav Tměj Anna Pytlíková