Obecně závazná vyhláška obce Hluboká č. 9 kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa

Zastupitelstvo obce Hluboká schválilo v souladu s ustanoveními § 10, odst. 1. písm. a) a § 84 odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích dne 18. 5. 2001 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa.

« zpět

Cl. I - Úvodní ustanovení


Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví fyzických osob pohybujících se na území obce a rovněž zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

ČI. II - Vymezení pojmů

 1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívám.

 2. Držitelem psa se rozumí zejména jeho majitel, chovatel nebo i jiná osoba ovládající psa, která se s ním v daném okamžiku pohybuje nebo nalézá na veřejném prostranství.

ČI. III - Vymezení povinností držitele psa

 1. Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících se s ním na veřejných prostranstvích (např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem).

  • Výše uvedená povinnost neplatí pro tato veřejná prostranství obce:

   Cesta v dolcích od vodního zdroje dolů v Hluboké.
   Cesta na Stříteži, třešňová alej za Kulhavým.

 2. K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je každý držitel psa povinen ihned odstranit psem způsobenou nečistotu a k tomuto účelu být vybaven prostředky k jejímu odstranění (mikrotenový nebo papírový sáček apod.)

ČI. IV. - Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. VI - Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 6. 2001 (15 den po dni vyhlášení).

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 05. 2001

Sejmuto z úřední desky dne :

nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora