OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HLUBOKÁ č. 2/ 2003

o místních poplatcích, kterou se ruší vyhláška číslo 7/1998


Zastupitelstvo obce Hluboká na svém zasedání dne 12. 12. 2003 usnesením číslo 7/03 se usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. l, písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších platných předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší vyhlááka č. 7/1998.

« zpět

Oddíl I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


OBEC HLUBOKÁ vybírá tyto místní poplatky :

 

 1. Poplatek ze psů.

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství

 3. Poplatek ze vstupného

Oddíl II. POPLATEK ZE PSU - článek 2.


Poplatek ze psů platí držitel psa Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, a to ze psů starších 3 měsíců.


článek 3


Sazba poplatku ctní z prvního psa 50,-Kč, z druhého a dalšího 100,-Kč za kalendářní rok.

Poplatek ze psů platí držitel v obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.


V případě držení psa po dobu kratší než l rok se platí poplatek v poměrné výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20 Kč, jak je výše uvedeno ze psů starších 3 měsíců.
 

Při změně trvalého pobytu nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nové příslušné obci.


článek 4

Osvobozeni od poplatku:


Od poplatku ze psuje osvobozen držitel psa:

 1. kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán IEL stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu / § 86 z. č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů /
  Dále osoba provádějí čí výcvik psů určených k doprovázení těchto osob, osoba provozující útulek zřízený pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis / lovecký, pokud má pří slušné osvědčení

 2. další osvobození dle zvážení obecního úřadu / držitelé psů bydlících na samotě/.

Požadavak na osvobozeni od poplatků je držitel psa povinen prokázat ve lhůtě do 31. března, každého roku.

 

článek 5

Ohlašovací povinnost:


Držitel psa je povinen podat přiznáni k poplatku ze psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinností, na předepsaném tiskopise, v miste trvalého bydliště nebo sídla.
Do 15ti dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal držitelem psa i v případe, že ještě nevznikla poplatková povinnost


článek 6

Splatnost poplatku.:


Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku.


 

 

Oddíl III. - článek 7

POPLATEK ZA UŽÍVANÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ


 

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, umístění prodejních zařízeni, lunaparků a jiných podobných akcí, umístěni skládek, skladek při výkopových pracích, umístěni dočasných staveb a zařízeni sloužících pro poskytování prodeje a služeb a reklamní akce.

 2. Veřejným prostranstvím jsou v obci podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení / ve znění pozdějších platných předpisů - chodníky, veřejná zelen, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání. Veřejné prostranství, kde obec vybírá poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, je specifikováno v příloze č. 1 této vyhlášky, kde je přesně označení dle parcelních čísel a místních názvů, s vyznačením na mapě.

 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


článek 8


Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství a to za každý započatý den a každý započatý m2 veřejného prostranství do dne, kdy poplatník oznámil obci, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.


článek 9


SAZBY POPLATKU ČINÍ :

 1. za přechodné umístění stánku, nebo pultu včetně manipulačního prostoru k prodejním účelům a služeb

  • - za každý i započatý m2 a každý započatý l den                      5,-     Kč

  • - nebo roční paušál                                                             5000,-     Kč

 2. skládka stavebního materiálu pro novostavbu, nástavbu či opravu rodinného domku- po dobu stavebního povolení, nebo ohlášení pro občany i firmy - bez poplatku

 3. za umístění provizorní garáže / plechové apod. /                     - 1 rok 150,-     Kč

 4. jiné zvláštní použití veřejného prostranství - dle čl. 7.

  • za každý i započatý m2 a za každý i započatý 1 den                 0,10,- Kč

   

 5. za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny -

  • - za každý i započatý m2 a za každý i započatý den -               0,50,- Kč

 

článek 10
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU JSOU :


 

 1. uživatelé prostranství, kteří pořádají akce bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, a dále na základě rozhodnutí zastupitelstva na individuálně podanou písemnou žádost,

 2. b) krátkodobé skládky do 3 dnů / uhlí, dřevo apd. /

 


článek 11
OZNAMOVACÍ POVINNOST :

 1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

 2. Oznamovací povinnost nemusí uživatel hlásit obecnímu úřadu v případě, že zvláštní užívání veřejného prostranství není delší než 3 dny.

 3. V nepředvídaných případech oznámí poplatník tuto skutečnost obecnímu úřadu nejpozději druhý den po tom, co začal veřejné prostranství užívat.


článek 12
SPLATNOST POPLATKU :


 

 1. Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství se vybírá počínaje dnem uvedeným v povolení, neb dnem, kdy bylo s užíváním započato až do dne, kdy bylo užívání skončeno a použité místo uvedeno do původního stavu.

 2. Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství k prodejním účelům je splatný ihned, hotově na obecním úřadě.

 3. V ostatních případech je poplatek splatný do 15ti dnů po skončení užívání prostranství.

 4. Roční poplatek je splatný každoročně do 31. března.

Oddíl IV - článek 13

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO PŘEDMĚT POPLATKU :


Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že sejí může zúčastnit.


Článek 14

POPLATNÍK :


Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 


článek 15

 


OZNAMOVACÍ POVINNOST :

 1. Poplatník je povinen nejpozději 2 dny před konáním akce oznámit obecnímu úřadu její pořádání a vstupenky označené cenou, datem a hodinou konání akce a jménem pořadatele, nebo názvem právnické osoby, předložit k orazítkováni.

 2. Na výzvu obecního úřaduje poplatník povinen sdělit další údaje pro poplatkové řízení.

článek 16

SAZBY POPLATKU:

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného, snížena o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí pro :

 1. divadelní představení ................................3 %

 2. estrádní pořady .......................................3 %

 3. taneční zábavy, plesy, diskotéky ............10 %

 4. sportovní akce ........................................3 %

 5. prodejní nebo reklamní akce ....................3 %


článek 17


OSVOBOZENÍ :

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Zastupitelstvo obce může na základě odůvodněné písemné žádosti o osvobození, od poplatku citovaných v článku 16 ustoupit zcela nebo zčásti.


článek 18


SPLATNOST POPLATKU :

Poplatek ze vstupného je splatný do 10tí dnů od data konání akce. Poplatník je povinen uhradit poplatek bez vyměření. Neprodané vstupenky se předloží správci poplatku ke kontrole.


Oddíl V. - článek 19

USTANOVEN!SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 1. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část, může obec zvýšit až na trojnásobek.

 2. Zastupitelstvo obce může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky, nebo jejich nezaplacenou část snížit nebo prominout, avšak vždy jen na základě žádostí poplatníka

 3. Správu poplatků uvedených v článku I. této vyhlášky vykonává obecní úřad a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb.., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších platných předpisů.


článek 20

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky nebo jejich nezaplacenou část vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Poplatek je možno vybírat i po uplynutí tříleté lhůty, pokud byl však v této lhůtě učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku a to do 10ti let, od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

článek 21


Zrušuje se vyhláška číslo 7/1998 obce o místních poplatcích.


článek 22


Tato obecně závazná vyhláška obce Hluboká nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004


Příloha č. 1 - je nedílnou součástí této vyhlášky.


 

 

 
 

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2003

Sejmuto z úřední desky dne : 2. 1. 2004

nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora