Obecně závazná vyhláška obce Hluboká č. 1/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a způsob jeho výběru.

« zpět


Obec Hluboká, se sídlem Hluboká 36. 539 73 Skuteč

 

Příloha č. l k vyhlášce č. l/ 2003


Rozúčtování nákladů za odvoz a likvidaci odpadů z obce na rok 2004.


Náklady na odvoz a likvidaci odpadů v roce 2003 byly celkem 69 960,- Kč, obec platila na osobu 266,-Kč a obec vybírala 250,-Kč na osobu.


Náklady na odvoz a likvidaci odpadů z obce na rok 2004 se zvyšují

 1. Komunální odpad z nádob
  Svoz odpadů svozovým vozidlem bude prováděn l x za 14 dni po celý rok v dohodnutém dni a pojezdo ve trase. Pro původce platí, že tento odpad mohou ukládat do nádob kovových o objemu 110 l, do nádob plastových o objemu 120 - 240 l nebo do PE pytlů k tomu určených. Odpad nesmí obsahovat složky nebezpečných odpadů a větší množství reciklovaíelných odpadů

   

  Cena za tuto službu pro l osobu trvale žijící a l rok ....... 250,- Kč včetně DPH

   

 2. Vyseparovaný odpad ve sběrných nádobách
  Svoz odpadů svozovým vozidlem bude prováděn dle potřeby tak, jak budou vyžadovat jednotlivá roční období. Pro původce platí, že nesmí tento odpad znečišťovat jiným odpadem, který není kategoricky shodný.

   

  Cena za tuto službu pro l osobu trvale žijící a l rok .......... 50,- Kč včetně DPH

   

 3. Nebezpečný odpad a ostatní velkoobjemový odpad, který nelze uložit do nádob pro komunální a vy separovaný odpad
  Svoz odpadů svozovým vozidlem proběhne 2x ročně (jaro, podzim) po pojezdové, předem dohodnuté trase a dle určených zastávek.

   

  Cena za tuto službu pro l osobu trvale žijící a l rok .......... 50,- Kč včetně DPH


  Celkem náklady na l osobu na rok 2004                    350,- Kč včetně DPH

   

  Václav Tměj - starosta obce

  Ladislav Sejkora - místostarosta


nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora