Obecně závazná vyhláška obce Hluboká č. 1/2003 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a způsob jeho výběru.

Zastupitelstvo obce Hluboká vydává dne 12.prosince 2003,usnesením číslo 7/03 se usneslo vydat podle ust. § 14 zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, odst. 1. písm. a) a § 84 odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších platných předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší vyhláška č. 2/2001.

« zpět

Článek 1 - Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úřad v Hluboké /dále jen správce poplatku/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2 - Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3 - Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena

  1. z částky 100,- Kč za kalendářní rok a

  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

 2. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu . Skutečné náklady za rok 2000 a rozúčtování je v příloze č. 2 , která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby , která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku , se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4 - Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby , uvedené v čl. 2 písm.a) této vyhlášky:
  a) které se prokazatelně nezdržují na území obce na př. základní vojenská služba, dlouhodobý pobyt v léčebných a podobných ústavecha v případě úmrtí poplatníka dlouhodobým pobytem se rozumí pobyt v délce trvání minimálně 3 měsíce.

 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15. dnů písemně nebo ústně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený, dle čl. 3, povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 3. Vzniklý přeplatek bude vrácen správcem poplatku, a to v hotovosti při prokázání nároku na osvobození.


 
Článek 5 - S p l a t n o s t

Poplatek je splatný nejpozději do 31.května běžného roku.
 

Článek 6 - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle čl. 2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15. dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 2. Poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 3. Vznikne-li poplatková povinnost podle čl. 2 písm. a) a b) táto vyhlášky, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci poplatku do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Zvýšený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Článek 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37.zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9

 

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací /poplatkovou/ povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací /poplatková/ povinnost vznikla.

 2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Článek 10

Správce poplatku, může na základěžádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Článek 11 - Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a způsob jeho výběru se zrušuje.

Článek 12 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.
 
V Hluboké dne 12. prosince 2003


Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2003

Sejmuto z úřední desky dne : 2. 1. 2004

nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora