Obecně závazná vyhláška obce Hluboká č. 1/2001 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

« zpět

Zastupitelstvo obce Hluboká vydává dne 13. prosince 2001 podle ust. § 17 odst. 2.zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Hluboká a Střítež.

 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují, nebo vlastní nemovitost.

Článek 2
Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1. k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 3. Nebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č.2 zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech.

 4. 4. Kompostovatelným odpadem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí organická, biologicky rozložitelná část komunálního odpadu.

 5. 5. Druhotnými surovinami se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí následující využitelné složky komunálního odpadu: bílé sklo, barevné sklo, papír, plasty, kovy, oděvy a textilní materiál.

 6. 6. Směsným komunálním odpadem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí komunální odpad po oddělení druhotných surovin a nebezpečného odpadu.

 7. Objemovým odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí takový komunální odpad s výjimkou odpadu nebezpečného a biologického, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad.

 8. Oprávněnou osobou je fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

 9. Mobilním sběrem se pro účely této vyhlášky rozumí jednorázový sběr dále uvedených složek komunálního odpadu, prováděných v termínech dle čl. 5 odst. 1, písm. c), této vyhlášky.

 10. Stavebním odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad ze stavebních materiálů vzniklý při stavbách a demolicích objektů.

Článek 3
Využívání odpadů

Každý je povinen přecházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, v případě odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s touto vyhláškou a jinými právními předpisy.

Článek 4
Využívání odpadů

 

 1. Druhotné suroviny,

  1. Lze odevzdat k využití prostřednictvím výkupen nebo odložením do speciálních označených sběrných nádob, nebo při mobilním sběru prováděném oprávněnou osobou.

  2. Druhotné suroviny odkládané do specielních nádob musí být čisté, zbavené příměsí jiných materiálů a upravené tak, aby zaujímaly minimální prostor.

  3. Je zakázáno odkládat do speciálních sběrných nádob jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.

  4. V den mobilního sběru druhotných surovin odloží občané druhotné suroviny, kterých se chtějí zbavit na chodník před svým domem.

 2. Každý občan je dle svých možností povinen využít kompostovatelný odpad , na př. kompostováním
  zkrmením domácím zvířectvem a pod., není-li možné odpad využít, ukládá ho do sběrných nádob na směsný komunální odpad.

Článek 5
Nakládání s komunálním odpadem

 

 1. Pro shromažďování a třídění jsou v obci určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:

  1. Sběrné nádoby /popelnice/ slouží k ukládání směsného komunálního odpadu /tzv. zbytkového odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek/, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.

  2. Speciálně označené sběrné nádoby /kontejnery / na tříděný odpad sklo a plasty jsou umístěny v Hluboké u prodejny, na Stříteži u hasičárny.

  3. Mobilní kontejner oprávněné osoby na sběr a svoz nebezpečných odpadů slouží k odkládání vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu, na př. ( odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel, a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků např. herbicidů, pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami, obaly od kyselin, hydroxidů,
   detergentů a odmašťovacích přípravků , televizory, radia, ledničky, mrazáky a pod.) Při mobilním svozu , prováděném oprávněnou osobou je možno odložit i objemný odpad z domácností / na př. pneumatiky a pod./ Mobilní svoz bude prováděn 2 x ročně, přesný termín a stanoviště bude předem občanům
   oznámen místním rozhlasem a na úřední desce.

  4. Sběr vyřazených a nepotřebných léků se provádí ve všech lékárnách.

 2. Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a) a b) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad
  vytříděný z komunálního odpadu, uvedený pod písmenem c) a d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat stavební a demoliční odpad, popř. zeminu.

 3. Původci, kteří produkují odpad, zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů ,
  stanovených touto vyhláškou , na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Článek 6
Nakládání se stavebním odpademStavební a demoliční odpad bude roztříděn na využitelný /recyklovatelný/ podíl, který bude přímo využit nebo nabídnut k využití jiným subjektům, ( případné přebytky budou uloženy na řízenou skládku, na př. v Srní), a na nebezpečný podíl ( např. odpad s obsahem asfaltu,, obaly od nátěrových a stavebních hmot a přípravků apod.), který může být předán k odstranění pouze oprávněné osobě, provádějící sběr a svoz, příp. odstraňování nebezpečných odpadů. Stavebník si může u oprávněné osoby / na př. EKUS Bor/ objednat na vlastní náklady kontejner a odvoz nebo si odvoz tohoto odpadu na řízenou skládku zajistí vlastními prostředky.

Článek 7
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovůOdpad z čištění veřejných komunikací a bioodpad z veřejné zeleně je ukládán pracovníky oprávněné osoby do mobilních kontejnerů a poté ukládán na řízenou skládku.

Článek 8
Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí.

 2. Fyzické osoby jsou povinny na svůj náklad a na svoje riziko zajistit potřebný počet nádob uvedených v článku 5, odst.1, písm.a), a domluvit s obecním úřadem stanoviště pro jejich vyprazdňování oprávněnou osobou.

 3. Fyzické osoby pobývající na území obce krátkodobě v individuálních rekreačních objektech a nemají nádobu /popelnici/ , jsou povinny si podle potřeby vyzvedávat na obecním úřadě v Hluboká označený igelitový pytel na komunální odpad.

Článek 9
Povinnosti oprávněné osoby

 1. Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně v souladu se zákonem, ostatními obecně závaznými orávními předpisy a touto vyhláškou obce.

 2. Pravidelný svoz bude prováděn dle smluv s oprávněnými osobami. Termín bude včas oznámen obvyklým způsobem (tj. zveřejněním na úřední desce).

 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, t.j. po jejich vyprázdnění.

 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností provést svoz v nejbližším možném náhradním termínu.

Článek 10
Sankce


Porušení povinností při shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 11
Poplatek za komunální odpad

Obec stanoví samostatnou vyhláškou poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Článek 12
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí starosta a místostarosta obecního úřadu v Hluboké.

Článek 13
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 8/98 ze dne 25.6. 1998 se zrušuje.

Článek 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002

V Hluboké 13.prosince 2001.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2001

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 1. 2002

nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora